ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္