စစ္ဖက္ဆိုင္ရာယာဥ္မ်ားေပၚတြင္လိုက္ပါ၍ခရီးသြားလာျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္