၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားျပဇယား