ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သံုု႔ပန္းတစ္ဦးအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနပံုု


415 views