ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD အဖြဲ႕၀င္(၃)ဦးအား ေခၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္