တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အားကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army