top of page

အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်

ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်၊ (၀၁/၂၀၂၂) ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လကွယ်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်

အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်
bottom of page