top of page

အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အမှတ်၊ (၁၃/၂၀၂၂) ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် (၅)ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်

အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
bottom of page