top of page

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ျပည္ တိုက္ပြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ နပခ လက္ေအာက္ခံအေျမာက္တပ္ အမတ(၃၇၃)အား ခမရ(၃၇၃) ဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္
bottom of page