top of page

ဆင်ခြင်သတိထားကတ်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အမှတ်၊ (၁၀/၂၀၂၁) ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း (၁၄) ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက် ဆင်ခြင်သတိထားကတ်ရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ဆင်ခြင်သတိထားကတ်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
bottom of page