ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ KIO ၊ PSLF ၊ MNTJP ၊ ULA (၄) ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္