(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအခမ္းအနားသို႔(MNDAA)မွေပးပို႔အပ္ေသာဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ