(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ေပးပို႔အပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ