(၅၇)ႏွစ္ေျမာက္တအာင္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားသိုMNTJP/MNDAA ၊ULA/AAတို႔မွ႔ေပးပို႔ေသာသ၀ဏ္လႊာ