(၂၁/၁၂/၂၀၁၈) မွ(၈/၆/၂၀၁၉)ေန႔အထိျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ ေတာ္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲဇယား