၂၁ရာစုပင္လံုစတုတၳအႀကိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍FPNCC၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္