၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ၊ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း၌ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ပလက္ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္အရွိန္အားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ခုခံကာကြယ္စစ္မွာ "ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အထိ"က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ဘူးသီးေတာင္/စကခ (၁၅)မွ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ခေမြေခ်ာင္းေက်းရြာ၊အမက၊မူလြန္စာသင္ေက်ာင္း၏စာသင္ခန္းအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ၍ မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူ(၂၁)ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ (အေသးစိပ္သတင္းအားမိမိတို႔အေနျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္)


(၁) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) တစ္ခုအနီး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ" (၈)ရက္ေျမာက္ေန႔" သို႔အထိေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ စက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္မ်ားအျပင္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားကိုပါသံုးစြဲလာခဲ့သည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္ မ်ားႏွင့္အတူ ဗ်ဴဟာကုန္းအား စစ္ကူေပးရန္ခီ်တက္လာေနေသာ ရန္သူ၏ ေတာင္ဖက္ ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ စစ္ေၾကာင္း(၂) ခုစလံုးအား မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိၿပီး ၎စစ္ကူစစ္ေၾကာင္း(၂) ခုစလံုးႏွင့္ မိမိတို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ (၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေတာင္ဖက္မွ အင္အား(၄၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ပါေသာ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္မက်ရြာအနီး၊ (ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌တင္းမရြာအနီးဟုေရးသားေဖာ္ျပ)ကုလားတန္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၆) ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ(၇) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါရန္သူ႔စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔သည္( ဝက္မက်ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) တြင္ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ (၃) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းပိုင္ေခ်ာင္းရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၁၅) မိနစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၁၅) မိနစ္အတြင္းရန္သူသည္အထိနာ၍ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာေနရာသို႔ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္၊စကခ (၁၅)မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ပစ္ကူေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာတိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွမ်က္ျမင္(၁၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃)ရက္၊ နံနက္(၁၀) နာရီ(၀၃) မိနစ္၊ (၁၀) နာရီ(၁၀) မိနစ္ ႏွင့္ (၁၀) နာရီ(၁၃) မိနစ္တို႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္ စကခ(၁၅)မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္(၃) ႀကိမ္ပစ္ကူေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပစ္ခတ္သည့္သံုးႀကိမ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမြေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ အမက၊ မူလြန္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုထဲ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္ စာသင္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း(၂၁) ဦးမွာ လက္နက္ႀကီးက်ည္စမ်ားထိမွန္ကာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌လည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ား၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားအခိ်ဳ႕ထိခိုက္၊ေသဆံုးမႈမ်ားေနရာအႏွံ႔၌ရွိခဲ့သည္။ (၄) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "လယ္ဖားရြာ"ႏွင့္ "႐ုန္းရြာၾကား" (တနည္း) လယ္ဖားေက်းရြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္၊ (၁) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးရွိ ေတာင္ကုတ္-အမ္း ကားလမ္းမထက္တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္၊ နံနက္(၇) နာရီ(၄၀) မိနစ္၌ရန္သူ၏ စစ္ကားတစ္စီးအား ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အေသအေပ်ာက္မရွိေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားရွိနိုင္သည္။ အျခားေနရာအခိ်ဳ႕ ၌လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ အေသးစိပ္သိရွိရပါက ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army