၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ျမန္မာအစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚULA/AA ၏သေဘာထား