၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔တိုက္ပြြဲအတြင္းဖမ္းဆီးရမိသံု႔ပန္းအားေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေရွာက္ထား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊မညင္းေတာင္ရြာႏွင့္င/စံေဘာ္ရြာအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၂၁၀)ထံမွဖမ္းမိေသာသံု႔ပန္းတပ္သားၿဖိဳးေဇာ္ဦး(ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ - တ/၅၄၄၉ ၃၇)အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားေပးၿပီး ႏုိင္ငံတကစစ္သံု႔ပန္းဥပေဒႏွွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။