၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


နယ္ခ်ဲ႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) သည္ ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ပလက္ဝေဒသတို႔တြင္ ႀကီးမားေသာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏မိမိတို႔အေပၚထိုးစစ္အရွိန္အဟုန္မွာ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းရာသီအတြင္း၌ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းနီးပါးျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဗ်ဴဟာကုန္းမ်ား၊ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ လက္နက္ႀကီးအထိုင္ကုန္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးယာယီစခန္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါတန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအေဝးရွိ ခမရ(၂၈၉) တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္အား နံနက္(၄) နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕၊"ႏႈန္းဘူးငယ္ရြာ" အေရွ႕ဖက္(၁.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဗ်ဴဟာကုန္းတစ္ခုအား နံနက္(၄) နာရီ(၂၅) မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ခမရ(၂၈၉) အား တစ္နာရီနီးပါးၾကာခ်ိန္ထိေရာက္စြာတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ (၆) နာရီနီးပါးၾကာျမင့္ေသာ ဗ်ဴဟာကုန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတြင္လည္း အထိအခိုက္အနည္းဆံုးျဖင့္ အေကာင္းဆံုးထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤထိုးစစ္မ်ားအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားရွိခဲ့သည္။


နံနက္(၆) နာရီခန္႔တြင္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ "ကင္ဝရြာ" အနီး၌ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ထပ္မံ၍ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္ရန္သူ(၅)ဦးတိတိအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ(၈) ရက္ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိသည္မွာ ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၄၃) ႏွင့္ ဂြအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၆၂) တပ္ရင္းတို႔မွ ပစၥတို(၁) လက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္(၁) လံုးအပါအဝင္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု)

ယမန္ေန႔မ်ား၌တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနခဲ့ေသာရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမရွိေသာ္လည္းရန္သူသည္ အေဝးမွေန၍လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္