၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅) ရက္၊နံနက္(၁၁) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊"ေက်ာက္ဆည္ျပင္ရြာ"ႏွင့္ "က်ီရာျပင္ရြာ"အၾကားတြင္အင္အား(၂၀၀) ေက်ာ္ပါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း (မ်က္ျမင္)ရန္သူ(၆) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army