၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၀)ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္ ၊နံနက္(၁၁) နာရီ (၁၀)မိနစ္ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ အင္အား (၁၀၀)ခန႔္ရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္း တစ္ခု ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းသားေတာင္ရြာ" အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၂.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံၿပီး မိနစ္(၂၀) ခန႔္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း မိမိတို႔မွလက္ဦးမႈယူကာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔(၂)ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ရန္သူသည္ေဒါင္းေတာ္ယိုးဖက္မွလက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။


ဇူလိုင္လ(၁၁) ရက္အတြင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္