၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆/၂၇/၂၈)ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

စက္တင္ဘာ(၂၆/၂၇/၂၈) ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ရက္ဆက္-တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားကာ တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ကရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္၊ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ရွိ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ရွိရာေနရာမ်ားသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလအတန္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။အခိ်ဳ႕ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသံုးစြဲရသည္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားစြာျဖင့္ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည္။

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆) ရက္ေန႔၊နံနက္(၆) နာရီခန္႔မွ (၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္အထိ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကြဲ်ကူးဆိပ္ရြာ၊ အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၃) ကီလိုမီတာ၊အကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၇) ရက္ေန႔၊နံနက္(၇) နာရီ(၃၅) မိနစ္မွ (၈) နာရီခန္႔အထိေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿပိဳင္းတိုင္ရြာႏွင့္ တင္းမရြာသစ္ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၇) ရက္ေန႔၊ ညေန(၃) နာရီခန္႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ကရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္(၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊

(၄) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉) နာရီခန္႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ကရြာ၊ အေနာက္ေျမာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊

(၅) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ကရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္(၃.၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈) ရက္၊စေန႔ေန႔၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခိ်ဳ႕ကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ (အေသးစိပ္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းရမိပစၥည္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးပါမည္)

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army