(၁/၁/၂၀၁၉)မွ(၃၀/၅/၂၀၁၉)ေန႔အထိ တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ (ထိခိုက္+ေသဆံုး)ခန္႔မွန္းေျချပဇယား