(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားနိအခမ္းအနားသို႔(ULA/AA) မွ ပီးပို႔အပ္ေသာ သ၀ဏ္လႊာ