(၁၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္နိ တပ္မွဴးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း