အိႏၵိယႏိုင္ငံသား(၅)ဦးအပါအ၀င္NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေ၀ွ႔တင္းတို႔ႏွင့္ပက္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
562 views

Recent Posts

See All