top of page

အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာသံု႔ပန္း(၂)ဦးအားအျမန္ဆံုးခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးလိုေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္756 views

Recent Posts

See All

Statement

bottom of page