အရပ္သားမ်ားထဲမွ အျပစ္မရွိသူမ်ားအား"ဒုတိယအသုတ္"အေနျဖင့္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
351 views

Recent Posts

See All