top of page

အရပ္သားမ်ားထဲမွ အျပစ္မရွိသူမ်ားအား"ဒုတိယအသုတ္"အေနျဖင့္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
352 views

Recent Posts

See All

Statement

bottom of page