အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားေသဆံုးျခင္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္