အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေ၀ွ႕တင္းအားဖမ္းဆီးရျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္386 views