အထက္လူႀကီးမ်ား၏ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈကိုမခံႏိုင္၍ထြက္ေျပးလာေသာတပ္မ(၇၇)မွတပ္သားမိုးထက္၏ခံစားခ်က္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွအထက္လူႀကီးမ်ား၏ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈကိုမခံမရပ္ႏိုင္၍ တပ္မ(၇၇)မွထြက္ေျပးလာေသာ တပ္သားမိုးထက္၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army