အတည္ျပဳၿပီးအဆိုကို အျပဳသေဘာျဖင့္ၾကိဳဆိုေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Updated: Sep 28, 2019

ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန၌ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အဆိုကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အျပဳသေဘာျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္





Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army