အတည္ျပဳၿပီးအဆိုကို အျပဳသေဘာျဖင့္ၾကိဳဆိုေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Updated: Sep 28, 2019

ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန၌ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အဆိုကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အျပဳသေဘာျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army