သာသနာ့နယ္ေျမအတြင္းစခန္းခ်တပ္စြဲေနၾကေသာလူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္ဗမာ့နယ္ခဲ်႕တပ္မေတာ္၊အပိုင္း(၂)