ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုေရွး႐ႈ၍(ULA/AA) ႏွင့္ (NUPA/AA)တို႔ ပူးေပါင္း