ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ၏ တရားဥပဒေရီးရာဌာနမှ အသုံးပြုနီသော Telegram Account နန့်ပတ်သက်၍ အသိပီးခြင်း

ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ၏ တရားဥပဒေရီးရာဌာနမှ အသုံးပြုနီသော Justice For Arakan
Telegram Account နန့်ပတ်သက်၍ မိဖပြည်သူများသို့ လေးစားစွာဖြင့် အသိပီးခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၂၅) ရက်528 views