ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA)ဥကၠဌ၏ ရကၡိဳင္ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဆုေတာင္းစကား
448 views