ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္(၁၄/၂၀၁၉)