ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ULA/AA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးအပ္ပါသည္