မီး၀ဗ်ဴဟာကုန္းတိုက္ပြဲအတြင္း၌ ဒဏ္ရာရစစ္သံု႔ပန္းမ်ား၏အေျခေနမွန္ႏွင့္ခံစားခ်က္မ်ားအပို္င္း(၂)