ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမွအေရးယူရန္ႀကိဳးပမ္မႈးအားေထာက္ခံေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္