ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္


320 views

Recent Posts

See All