top of page

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္မ(၂၂)(ဘားအံ)လက္ေအာက္ခံ၊ေက်ာက္တစ္လံုးအေျခစိုက္ခမရ(၂၁၀)ထံမွသိမ္းဆည္းရမိပစၥည္းမ်ား

763 views
bottom of page