ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားကိုအေရးယူေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

628 views

Recent Posts

See All