ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ခမရ(၃၈၀)တပ္ရင္းမွသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ေသဆံဲုးခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ပတ္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army