ျမန္မာ့စစ္တပ္မွျပည္သူလူထုမ်ားအားပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army