ျမန္မာစစ္တပ္မွက်ဆံုးရဲေဘာ္မ်ားအားကစားေဘာင္ဘီႏွင့္အတူေတြ႕ရစဥ္