မင္းျပားအေျခစိုက္ခမရ(၃၇၉) ၏ ရိကၡာတင္ေဆာင္လာေသာစက္ေလွအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးထိန္းသိမ္း

မင္းျပားအေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၉) ၏ မင္းျပားအေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၉) ၏ ရိကၡာတင္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွတစ္စီးအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး ရန္သူ႔ရိကၡာမ်ားအားထိန္းသိမ္း၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၈) ရက္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၅) ရက္၊ ညေန(၄) နာရီခန္႔တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ခုတ္ေက်းရြာအနီးရွိေခ်ာင္းအတြင္း၌ခရီးသြားလာေနေသာ စက္ေလွတစ္စင္းအားရပ္တန္႔ၿပီးေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ စက္ေလွေပၚ၌ပါလာေသာပစၥည္းအမ်ားအျပားမွာ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခ်ဲ႕တပ္ဖြဲ႕ ၏မင္းျပားအေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၉) တပ္ရင္း၏ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္၎ ခမရ(၃၇၉) တပ္ရင္းပိုင္ရိကၡာမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားလိုက္သည္။သိမ္းဆည္းရမိေသာ ပစၥည္းစာရင္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) Sunday Coffee Mix -(၂၆) ထုတ္

(၂) Premier Coffee Mix -(၆) ထုတ္

(၃) ေကြကာေပါင္ထုတ္ -(၁) ထုတ္

(၄) TiPoမွုန့္ထုတ္ -(၃) ထုတ္

(၅) ေက်ာက္ပြင့္ -(၅) ထုတ္

(၆) ကင္းတီးအေၾကာ္ -(၁) ဗူး

(၇)Wasukaမွုန့္ထုတ္ -(၁) ထုတ္

(၈) ခေနာ -ေပါင္ထုတ္-(၁)ထုတ္

(၉) ေရႊေညာင္ပင္ပဲမွုန့္ -(၁) ထုတ္

(၁၀) တုံတုံငါးပိဘူး -(၂) ဗူး

(၁၁) ေျမပဲေလွာ္ -(၂)ထုတ္

(၁၂) ပဲပါးႀကီးႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ -(၁) ထုတ္

(၁၃)ဟိဏ္းထက္ပဲဘူး -(၁) ဗူး

(၁၄)လၻက္ေျခာက္ -(၁) ဗူး

(၁၅)ရွင္းသန့္ပဲငါးပိ -(၁) ဗူး

(၁၆)မာမားေခါက္ဆြဲ -(၁) ဖာ

(၁၇)USB Port(အားသြင္းႀကိဳးမ်ိဳး) -(၂)ပင္

(၁၈)ဓါတ္မီး -(၄)လုံး

(၁၉)Powerband(w20000) -(၁) လုံး

(၂၀)Solar ျပား(Watt-20) -(၃)ခ်ပ္

(၂၁) ျကားညႇပ္ဖိနပ္ -(၄)ရံ

(၂၂)အားကစားေဘာင္းဘီအတို -(၃) ထည္

(၂၃)အရပ္သားဝတ္အက်ႌ-(၃) ထည္

(၂၄)A-4 စာရြက္( ရိန္းခြဲ)

စစ္ေဆးၿပီးေနာက္၎စက္ေလွအားေကာင္းမြန္စြာျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္၌ ခမရ(၃၇၉) မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စက္ေလွပိုင္ရွင္အား ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြျပန္ေပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကၡာတင္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွတစ္စီးအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး ရန္သူ႔ရိကၡာမ်ားအားထိန္းသိမ္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၈) ရက္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၅) ရက္၊ ညေန(၄) နာရီခန္႔တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ခုတ္ေက်းရြာအနီးရွိေခ်ာင္းအတြင္း၌ခရီးသြားလာေနေသာ စက္ေလွတစ္စင္းအားရပ္တန္႔ၿပီးေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ စက္ေလွေပၚ၌ပါလာေသာပစၥည္းအမ်ားအျပားမွာ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခ်ဲ႕တပ္ဖြဲ႕ ၏မင္းျပားအေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၉) တပ္ရင္း၏ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္၎ ခမရ(၃၇၉) တပ္ရင္းပိုင္ရိကၡာမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားလိုက္သည္။

သိမ္းဆည္းရမိေသာ ပစၥည္းစာရင္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) Sunday Coffee Mix -(၂၆) ထုတ္

(၂) Premier Coffee Mix -(၆) ထုတ္

(၃) ေကြကာေပါင္ထုတ္ -(၁) ထုတ္

(၄) TiPoမွုန့္ထုတ္ -(၃) ထုတ္

(၅) ေက်ာက္ပြင့္ -(၅) ထုတ္

(၆) ကင္းတီးအေၾကာ္ -(၁) ဗူး

(၇)Wasukaမွုန့္ထုတ္ -(၁) ထုတ္

(၈) ခေနာ -ေပါင္ထုတ္-(၁)ထုတ္

(၉) ေရႊေညာင္ပင္ပဲမွုန့္ -(၁) ထုတ္

(၁၀) တုံတုံငါးပိဘူး -(၂) ဗူး

(၁၁) ေျမပဲေလွာ္ -(၂)ထုတ္

(၁၂) ပဲပါးႀကီးႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ -(၁) ထုတ္

(၁၃)ဟိဏ္းထက္ပဲဘူး -(၁) ဗူး

(၁၄)လၻက္ေျခာက္ -(၁) ဗူး

(၁၅)ရွင္းသန့္ပဲငါးပိ -(၁) ဗူး

(၁၆)မာမားေခါက္ဆြဲ -(၁) ဖာ

(၁၇)USB Port(အားသြင္းႀကိဳးမ်ိဳး) -(၂)ပင္

(၁၈)ဓါတ္မီး -(၄)လုံး

(၁၉)Powerband(w20000) -(၁) လုံး

(၂၀)Solar ျပား(Watt-20) -(၃)ခ်ပ္

(၂၁) ျကားညႇပ္ဖိနပ္ -(၄)ရံ

(၂၂)အားကစားေဘာင္းဘီအတို -(၃) ထည္

(၂၃)အရပ္သားဝတ္အက်ႌ-(၃) ထည္

(၂၄)A-4 စာရြက္( ရိန္းခြဲ)

စစ္ေဆးၿပီးေနာက္၎စက္ေလွအားေကာင္းမြန္စြာျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္၌ ခမရ(၃၇၉) မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စက္ေလွပိုင္ရွင္အား ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြျပန္ေပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army