ဗမာ့တပ္မေတာ္မွMNDAA အေပၚ အျပစ္ပံုခ် စြြပ္စြဲသည့္သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား