ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားထဲမွစစ္ဘက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
378 views

Recent Posts

See All